Pravilnik o katalogih znanja

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 17/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on knowledge catalogues

Velja od: 11. 2. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0311?sop=2022-01-0311

Opomba: Pravilnik določa kataloge znanja, v skladu s katerimi opravljajo osebe z mednarodno zaščito, ki svojega formalnega izobraževanja ne morejo dokazati z dokumenti, preizkus znanja, na podlagi katerega se lahko vključijo v višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14456