Pravilnik o katalogih znanja

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 59/2018

Naslov angleškega prevoda: Knowledge catalogues Rules

Velja od: 7. 9. 2018

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2920?sop=2018-01-2920

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13516


<<<