Pravilnik o licenciranju vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 113/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on licensing of military aviation and other professional personnel of military aviation

Velja od: 13. 9. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2723?sop=2022-01-2723

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14474