Pravilnik o licenciranju vojaškega zdravstvenega letalskega osebja

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 146/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on Licensing of Military Medical Aviation Personnel

Velja od: 9. 12. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3615?sop=2022-01-3615

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14747