Pravilnik o licenciranju vojaških reševalcev letalcev

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 146/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on licensing of military aviation rescuers

Velja od: 9. 12. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3613?sop=2022-01-3613

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14743