Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 33/2009, (55/2012)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the methodology for the transfer and analysis of the salaries data in the public sector

Velja od: 1. 5. 2009

Ne velja od: 21. 7. 2012

Uporablja se do: 30. 9. 2012

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200933&stevilka=1513

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9703