Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 92/2023

Naslov angleškega prevoda: Promotion of education staff to titles Rules

Velja od: 1. 9. 2023

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2642?sop=2023-01-2642

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV15081


<<<