Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 74/2023

Naslov angleškega prevoda: Rules on norms and standards for the implementation of educational programmes for children with special needs

Velja od: 22. 7. 2023

Uporablja se od: 1. 9. 2023

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2303?sop=2023-01-2303

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV15045


<<<