Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 71/2009

Naslov angleškega prevoda: Assessment of knowledge in higher vocational colleges Rules

Velja od: 11. 9. 2009

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200971&stevilka=3152

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9328


<<<