Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 45/2019

Naslov angleškega prevoda: Rules on transport organisation and reimbursement for children and youth with special needs

Velja od: 13. 7. 2019

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2126?sop=2019-01-2126

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13801


<<<