Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 103/2005

Naslov angleškega prevoda: Rules on the requirements to be met by health institutions providing practical clinical instruction of pupils attending secondary schools and of students attending advanced educational institutions in order to be awarded the title educational institution

Velja od: 19. 11. 2005

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005103&stevilka=4489

Opomba: Ta pravilnik določa organizacijske, kadrovske, materialne in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod za podelitev naziva učni zavod, če želi v skladu z izobraževalnimi programi srednjih, višjih in visokih zdravstvenih šol ter fakultet izvajati praktični pouk dijakov in študentov. Praktični pouk dijakov in študentov lahko izvaja tudi drug zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in zasebni zdravstveni delavec, če izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in s tem pravilnikom.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6607


<<<