Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 70/2010

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Transmission of Data on Kindergartens Capacity State to the Web Page of the Ministry of Education and Sport

Velja od: 18. 9. 2010

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201070&stevilka=3841

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10336


<<<