Pravilnik o predstavniku družine na področju celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 3/2020

Naslov angleškega prevoda: Rules on the family representative in the field of integrated early treatment of pre-school children with special needs

Velja od: 31. 1. 2020

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0064?sop=2020-01-0064

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13854


<<<