Pravilnik o preizkusu znanja jezika narodne skupnosti za področje vzgoje in izobraževanja na narodno mešanih območjih

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 23/2023

Naslov angleškega prevoda: Rules on the national community language level test for education in ethnically mixed areas

Velja od: 8. 3. 2023

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0414?sop=2023-01-0414

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14957