Pravilnik o razpisu in izvedbi vpisa v izredno izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih srednjega šolstva

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 56/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on the call for applications and first enrolment in part-time education of officially recognised upper secondary education programmes

Velja od: 7. 5. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1197?sop=2022-01-1197

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14418


<<<