Pravilnik o skrbi za razvoj in učenje slovenščine v višjih strokovnih šolah

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 6/2007

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Care for Development and Learning of the Slovene Language in Vocational Colleges

Velja od: 24. 1. 2007

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20076&stevilka=231

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6727