Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 74/2008, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Field and Level of Education of Vocational College Lectures and Other Professional Workers in the Higher Vocational Programme Social Network Organizer

Velja od: 17. 5. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200847&stevilka=2071

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9046