Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 90/2008, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Field and the Level of Education of Vocational College Lectures and Other Professional Workers in the Higher Vocational Programme Environment Protection and Municipal Policy

Velja od: 23. 9. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200890&stevilka=3860

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9045


<<<