Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 45/2010, 28/2011

Velja od: 19. 6. 2010

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10060


<<<