Pravilnik o študijskem koledarju v višjih strokovnih šolah

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 54/1996, (100/2013-ZVSI-A)

Velja od: 28. 9. 1996

Ne velja od: 21. 12. 2013

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199654&stevilka=3138

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV891


<<<