Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 71/2007, 62/2010-ZUPJS, 57/2012-ZPCP-2D

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Subsidy of Transport for Students in Upper Secondary and Higher Vocational Education

Velja od: 8. 8. 2007

Ne velja od: 14. 8. 2010

Uporablja se do: 28. 7. 2012

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200771&stevilka=3894

Opomba: Pravilnik je prenehal veljati 14.8.2010, razen 2. člena, ki naj bi se uporablja do uveljavitve podzakonskega predpisa po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (63. člen ZUPJS - Uradni list RS, št. 62/2010). Dokončno ga je razveljavil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D - Uradni list RS, št. 57/2012).

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8498