Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 72/2009, 46/2014-ZSŠP-C, 72/2014

Naslov angleškega prevoda: Rules concerning subsidization of student nutrition

Velja od: 30. 9. 2009

Ne velja od: 7. 7. 2014

Uporablja se do: 23. 10. 2014

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200972&stevilka=3190

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9415


<<<