Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja vzgoje in izobraževanja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 32/2023

Naslov angleškega prevoda: Rules on classification of directors' positions in the field of education into salary grades within the range of salary grades

Velja od: 31. 3. 2023

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0816?sop=2023-01-0816

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14966


<<<