Pravilnik o višješolskem študijskem programu Živilstvo in prehrana

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 43/2007

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Higher Vocational School Programme "Food Technology and Nutrition"

Velja od: 19. 5. 2007

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200743&stevilka=2365

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8328