Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 42/2006, 74/2014

Naslov angleškega prevoda: Rules on Keeping the Record of Providers of Higher Vocational College Programmes

Velja od: 19. 4. 2006

Ne velja od: 17. 10. 2014

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200642&stevilka=1801

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6722