Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za dizajn

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 121/2020

Velja od: 10. 9. 2020

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2212?sop=2020-01-2212

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14111


<<<