Pravilnik o vsebini in obliki diplom na Visoki šoli Ravne na Koroškem

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 19/2018

Velja od: 23. 3. 2018

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0831?sop=2018-01-0831

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13461


<<<