Pravilnik o vsebini in obliki diplom Nove univerze

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 32/2018

Velja od: 11. 5. 2018

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1474?sop=2018-01-1474

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13504


<<<