Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 14/2011, (52/2016)

Velja od: 5. 3. 2011

Ne velja od: 29. 7. 2016

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201114&stevilka=596

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10735