Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Evro-sredozemski univerzi

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 52/2018

Velja od: 27. 7. 2018

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2655?sop=2018-01-2655

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13562


<<<