Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki zdravstveni šoli v Celju (čistopis)

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 4/2020

Velja od: 24. 1. 2020

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0115?sop=2020-01-0115

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13997


<<<