Pravilnik o vsebini in obliki diplome na IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana.

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 73/2019

Velja od: 5. 12. 2019

Uporablja se od: 31. 12. 2019

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3240?sop=2019-01-3240

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13943


<<<