Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 82/2023

Naslov angleškega prevoda: Rules on the contents and format of public and other documents concerning completed studies at the University of Primorska

Velja od: 29. 7. 2023

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2544?sop=2023-01-2544

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV15129