Pravilnik o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na ERUDIO Visokošolskem središču

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 15/2019

Velja od: 12. 3. 2019

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0605?sop=2019-01-0605

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4626


<<<