Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 167/2021

Naslov angleškega prevoda: Rules on government budget funds for kindergartens to part-finance payments by parents

Velja od: 6. 11. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3272?sop=2021-01-3272

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14285


<<<