Pravilnik o zahtevanih temeljnih pravnih znanjih magistrov prava za sprejem v sodniško pripravništvo

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 93/2008

Naslov angleškega prevoda: Rules on required basic legal proficiencies of Masters of Laws for admission into judicial traineeship

Velja od: 15. 10. 2008

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200893&stevilka=3942

Opomba: Ta pravilnik podrobneje določa obseg temeljnih pravnih znanj, ki jih mora na visokošolskem zavodu na študijskem programu za pridobitev strokovnega naslova magister prava pridobiti kandidat za sprejem v sodniško pripravništvo ali za opravljanje pravniškega državnega izpita.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8515


<<<