Pravilnik o znanju italijanskega jezika v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 23/2023

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Italian language proficiency level in kindergartens and schools with Italian medium of instruction

Velja od: 8. 3. 2023

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0412?sop=2023-01-0412

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14955