Pravilnik o znanju madžarskega jezika v dvojezičnih vrtcih in šolah

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 23/2023

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Hungarian language proficiency in bilingual kindergartens and schools

Velja od: 8. 3. 2023

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0413?sop=2023-01-0413

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14956