Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30)

Vrsta predpisa: resolucija

Uradni list: 31/2020

Naslov angleškega prevoda: National Environment Protection Programme with programmes of measures until 2030

Velja od: 20. 3. 2020

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0603?sop=2020-01-0603

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985


<<<