Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030 (ReNPVŠ30)

Vrsta predpisa: resolucija

Uradni list: 49/2022

Naslov angleškega prevoda: Resolution on National programme of higher education

Velja od: 7. 4. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0984?sop=2022-01-0984

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO139