Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025

Vrsta predpisa: resolucija

Uradni list: 94/2021

Naslov angleškega prevoda: Resolution on the National Programme for Language Policy 2021-2025

Velja od: 10. 6. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1999?sop=2021-01-1999

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO123