Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja slovenske vojske do leta 2035

Vrsta predpisa: resolucija

Uradni list: 16/2022

Naslov angleškega prevoda: Resolution on the general long-term programme of the development and equipment of the Slovene Army

Velja od: 9. 2. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0294?sop=2022-01-0294

Opomba: V točki 8.5 sta opredeljena vojaško izobraževanje in vojaško usposabljanje.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO134


<<<