Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (7. dopolnitev)

Vrsta predpisa: drugo

Uradni list: 50/2005

Velja od: 20. 5. 2005

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200550&stevilka=2024

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG2280


<<<