Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 202/2021

Naslov angleškega prevoda: Decision to specify public institutions in education and posts that entitle public employees to the benefit under article 39 (8) Collective agreement in public sector

Velja od: 24. 12. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-4064?sop=2021-01-4064

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12546


<<<