Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 119/2020, (202/2021)

Naslov angleškega prevoda: Decision on designating public educational institutions and posts in which public employees have entitlement to pay increment referred to in item 10 of Article 39 of the Collective agreement for public sector

Velja od: 8. 9. 2020

Ne velja od: 25. 12. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2195?sop=2020-01-2195

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE11904


<<<