Sklep o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2021/2022

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 41/2022

Naslov angleškega prevoda: Decision on the examination dates for final-year upper secondary students in the school year 2021/2022

Velja od: 24. 3. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0788?sop=2022-01-0788

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12763


<<<