Sklep o izvajanju intenzivnega tečaja slovenščine v šolskem letu 2020/2021 za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 13/2021

Naslov angleškega prevoda: Decision on the Slovenian course and additional Slovenian lessons in the school year 2020/2021

Velja od: 30. 1. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0309?sop=2021-01-0309

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12303


<<<