Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 3/2022

Naslov angleškega prevoda: Decision concering distance educationa delivery in educational institutions

Velja od: 7. 1. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0018?sop=2022-01-0018

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12643