Sklep o normativih in standardih za opravljanje izobraževalne dejavnosti v višjem in visokem šolstvu

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 39/1992, 134/2003

Naslov angleškega prevoda: Order on the Norms and Standards of College and Higher Education

Velja od: 15. 8. 1992

Ne velja od: 31. 12. 2003

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE28


<<<