Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 162/2021

Naslov angleškega prevoda: Decision on the emergency measures in personnel administration required for smooth operations of educational institutions

Velja od: 10. 8. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3103?sop=2021-01-3103

Opomba: S tem sklepom se zaradi zagotavljanja nemotenega delovanjvzgojno-izobraževalnih zavodov in izvajanja izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2021/2022 določata naslednja nujna kadrovska ukrepa:
  • sodelovanje učiteljev, zaposlenih v javnem zavodu Center šolskih in obšolskih dejavnosti pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela,
  • začasno oziroma občasno delo študentov.


URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12538


<<<